Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Requisitos de Acceso

Requisitos de Acceso


Según o RD 1393/2007, polo que se establece o ordeamento das ensinanzas universitarias oficiais (B.O.E. nº 260, de 30 de outubro de 2007) terán acceso ao Mestrado quenes reúnan algún dos seguintes requisitos:

  • Para acceder ás ensinanzas oficiais de Mestrado será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou outro expedido por unha institución de educación superior do Espazo Europeo de Educación Superior que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinanzas de Mestrado.
  • Asímesmo, poderán acceder os titulados conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior sen necesidade da homologación dos seus títulos, previa comprobación pola Universidade de que aqueles acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiais españois e que facultan no país expedidor do título para o acceso a ensinanzas de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que esté en posesión o interesado, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de cursar as ensinanzas de Mestrado.

Perfil de Ingreso


Priorizaránse ademáis da prelación anterior, as seguintes titulacións ou circunstancias:

  • Titulados en Ciencias: Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Química, Bioloxía, Ciencias do Mar e Ciencias Ambientais.
  • Titulados en Tecnoloxías: Enxeñería Agrícola, Química e Industrial.
  • Titulados en Ciencias da Saúde: Nutrición Humana e Dietética, Farmacia, Veterinaria e Medicina.
  • Outros titulados que a Comisión Académica do Máster considere que podan ter acceso a esta formación a partir da avaliación do seu expediente académico.