Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Horarios

MATERIAS OBRIGATORIAS

Materia Cuad. Bimestre Horario Aula
Día Quenda
Bioestadística e Deseño Experimental Luns Mañá 3.5
Técnicas de Documentación para a Investigación Luns Tarde 1.4
Métodos Matemáticos para a Modelización da Investigación Luns Mañá 3.5
Riscos Químicos na Cadea Alimentaria Venres Mañá 3.5
Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Augas Luns Mañá 3.5
Tecnoloxías Limpas para a Produción de Biocombustibles Luns Tarde 1.4
Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas Luns Mañá 3.5
Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres Luns Tarde 3.5

ESPECIALIDADE CIENCIAS AMBIENTAIS

Materia Cuad. Bimestre Horario Aula
Día Quenda
Biología de la reproducción en plantas superiores: implicación en la distribución Martes Mañá 3.5
Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía Martes Tarde 1.4
Selección e Aplicación de Microorganismos para uso Tecnolóxico Mércores Mañá 3.5
Avances en Toxicoloxía Ambiental. Implicacións en Seguridade Alimentaria e Ambiental Mércores Tarde 1.4
Fisioloxía do Estrés. Adaptación e Aclimaticación a Condicións Adversas Martes Mañá 3.5
Aguas termales: innovación y desarrollo Martes Tarde 3.5
Transporte de Auga e Solutos no Solo Mércores Mañá 3.5
Técnicas Instrumentais para a Análise Agroalimentaria e Medioambiental Mércores Tarde 3.5
Claves para a Sostenibilidade da Produción Vexetales Martes Mañá 3.5
Producción de compuestos base a partir de residuos lignocelulosicos Martes Tarde 3.5
Alteración de Interfases Biolóxicas por Axentes Contaminantes Xoves Mañá 3.5
Análisis de datos en cinéticas microbianas y enzimáticas Mércores Tarde 1.4
Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións Xoves Tarde 3.5
Biotratamento de Residuos Orgánicos Martes Tarde 3.5
Biomasa: Cultivos Enerxéticos Mércores Mañá 3.5
Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica Mércores Tarde 3.5

ESPECIALIDADE CIENCIAS AGRARIAS E ALIMENTARIAS

Materia Cuad. Bimestre Horario Aula
Día Quenda
Elementos Traza no Sistema Solo-Planta Xoves Mañá 3.5
Deseño de Procesos de Mellora e Obtención de Novas Materias Primas para a Industria Gandeira e Agroalimentaria Martes Mañá 1.4
Selección e Aplicación de Microorganismos para uso Tecnolóxico Mércores Mañá 3.5
Avances en Toxicoloxía Ambiental. Implicacións en Seguridade Alimentaria e Ambiental Mércores Tarde 1.4
Transporte de Auga e Solutos no Solo Mércores Mañá 3.5
Técnicas Instrumentais para a Análise Agroalimentaria e Medioambiental Mércores Tarde 3.5
Fertilizantes e Fertilización Xoves Mañá 3.5
Deseño Asistido por Ordenador Xoves Tarde 1.4
Tecnoloxía Aplicada á Valorización de Residuos Agro-Industriais Venres Mañá 3.5
Autenticidade Alimentaria Mércores Mañá 1.4
Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias Xoves Mañá 1.4
Química dos Produtos Fitosanitarios Xoves Tarde 3.5
Recuperación de Solos Degradados: Tecnosolos e Fitorremediación Venres Mañá 3.5
Acondicionamento Organolépticos Martes Tarde 1.4
Biotecnoloxía Agroalimentariaos Martes Mañá 1.4
Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica Mércores Tarde 3.5
Biomasa: Cultivos Enerxéticos Mércores Mañá 3.5

ESPECIALIDADE PROCESOS NA INDUSTRÍA ALIMENTARIA

Materia Cuad. Bimestre Horario Aula
Día Quenda
Monotorización e Control de Procesos Martes Mañá 1.4
Operacións de Separación Avanzadas Martes Tarde 3.5
Deseño de Procesos de Mellora e Obtención de Novas Materias Primas para a Industria Gandeira e Agroalimentaria Martes Mañá 1.4
Compostos Fenólicos, Compoñentes Bioactivos dos Alimentos Martes Mañá 3.5
Extractos Naturais como Antioxidantes Xoves Mañá 1.4
Análise de Aromas en Alimentos Martes Tarde 1.4
Técnicas Instrumentais para a Análise Agroalimentaria e Medioambiental Mércores Tarde 3.5
Preparación, Transformación e Diversificación na Industria dos Alimentos Xoves Tarde 1.4
Tecnoloxía Aplicada á Valorización de Residuos Agro-Industriais Venres Mañá 3.5
Procesos Avanzados de Extracción Martes Mañá 1.4
Autenticidade Alimentaria Mércores Mañá 1.4
Análisis de datos en cinéticas microbianas y enzimáticas Mércores Tarde 1.4
Alteración de Interfases Biolóxicas por Axentes Contaminantes Xoves Mañá 3.5
Acondicionamento Organolépticos Martes Tarde 1.4
Biotecnoloxía Agroalimentariaos Martes Mañá 1.4
Investigación e Innovación de Alimentos Envasados Xoves Mañá 3.5
Deseño de Novos Produtos Alimentarios Xoves Tarde 1.4

TRABALLO FIN DE MESTRADO

Materia Cuad. Bimestre Horario Aula
Día Quenda
Traballo Fin de Mestrado -

Listaxe completa de horarios - curso 2017/2018