Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Plan de Estudos

Créditos totais ofertados: ECTS.


Plan de Estudos
MóduloMateriaTipoCuad.ECTS
MÓDULO OBRIGATORIO
Competencias Mínimas
(24 créditos ECTS)
Bioestadística e Deseño Experimental OB 3
Técnicas de Documentación para a Investigación OB 3
Métodos Matemáticos para a Modelización da Investigación OB 3
Riscos Químicos na Cadea Alimentaria OB 3
Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Augas OB 3
Tecnoloxías Limpas para a Produción de Biocombustibles OB 3
Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 3
Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres OB 3
 
MÓDULO DE CIENCIAS AMBIENTAIS
(48 créditos ECTS)
Biología de la reproducción en plantas superiores: implicación en la distribución OP 3
Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía OP 3
Selección e Aplicación de Microorganismos para uso Tecnolóxico OP 3
Avances en Toxicoloxía Ambiental. Implicacións en Seguridade Alimentaria e Ambiental OP 3
Fisioloxía do Estrés. Adaptación e Aclimaticación a Condicións Adversas OP 3
Aguas termales: innovación y desarrollo OP 3
Transporte de Auga e Solutos no Solo OP 3
Técnicas Instrumentais para a Análise Agroalimentaria e Medioambiental OP 3
Claves para a Sostenibilidade da Produción Vexetales OP 3
Producción de compuestos base a partir de residuos lignocelulosicos OP 3
Alteración de Interfases Biolóxicas por Axentes Contaminantes OP 3
Análisis de datos en cinéticas microbianas y enzimáticas OP 3
Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 3
Biotratamento de Residuos Orgánicos OP 3
Biomasa: Cultivos Enerxéticos OP 3
Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica OP 3
 
MÓDULO DE CIENCIAS AGRARIAS E ALIMENTARIAS
(51 créditos ECTS)
Elementos Traza no Sistema Solo-Planta OP 3
Deseño de Procesos de Mellora e Obtención de Novas Materias Primas para a Industria Gandeira e Agroalimentaria OP 3
Selección e Aplicación de Microorganismos para uso Tecnolóxico OP 3
Avances en Toxicoloxía Ambiental. Implicacións en Seguridade Alimentaria e Ambiental OP 3
Transporte de Auga e Solutos no Solo OP 3
Técnicas Instrumentais para a Análise Agroalimentaria e Medioambiental OP 3
Fertilizantes e Fertilización OP 3
Deseño Asistido por Ordenador OP 3
Tecnoloxía Aplicada á Valorización de Residuos Agro-Industriais OP 3
Autenticidade Alimentaria OP 3
Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias OP 3
Química dos Produtos Fitosanitarios OP 3
Recuperación de Solos Degradados: Tecnosolos e Fitorremediación OP 3
Acondicionamento Organolépticos OP 3
Biotecnoloxía Agroalimentariaos OP 3
Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica OP 3
Biomasa: Cultivos Enerxéticos OP 3
 
MÓDULO DE PROCESOS NA INDUSTRÍA ALIMENTARIA
(51 créditos ECTS)
Monotorización e Control de Procesos OP 3
Operacións de Separación Avanzadas OP 3
Deseño de Procesos de Mellora e Obtención de Novas Materias Primas para a Industria Gandeira e Agroalimentaria OP 3
Compostos Fenólicos, Compoñentes Bioactivos dos Alimentos OP 3
Extractos Naturais como Antioxidantes OP 3
Análise de Aromas en Alimentos OP 3
Técnicas Instrumentais para a Análise Agroalimentaria e Medioambiental OP 3
Preparación, Transformación e Diversificación na Industria dos Alimentos OP 3
Tecnoloxía Aplicada á Valorización de Residuos Agro-Industriais OP 3
Procesos Avanzados de Extracción OP 3
Autenticidade Alimentaria OP 3
Análisis de datos en cinéticas microbianas y enzimáticas OP 3
Alteración de Interfases Biolóxicas por Axentes Contaminantes OP 3
Acondicionamento Organolépticos OP 3
Biotecnoloxía Agroalimentariaos OP 3
Investigación e Innovación de Alimentos Envasados OP 3
Deseño de Novos Produtos Alimentarios OP 3
 
TFM
(12 créditos ECTS)
Traballo Fin de Mestrado OB 12