Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Profesión GL

 

 

Enlaces de Interese

Oficina de Relacións Internacionais

A Oficina de Relacións Internacionais é a encargada de coordinar, centralizar e xestionar as actividades internacionais que se desenvolven na institución, relacionadas con programas de intercambio de formación de estudantes.

O alumnado da Universidade de Vigo pode cursar parte das súas titulacións no estranxeiro a través de programas como Erasmus, ISEP, así como, beneficiarse das bolsas propias desta universidade, que tamén pon a disposición dos seus estudantes un tándem de conversación coa finalidade de fomentar a aprendizaxe de idiomas e as relacións interpersoais entre participantes.

Máis Información

Concurso de Foto-Relato Erasmus

Coñece experiencias de mobilidade dos alumnos na Exposición on-line dos participantes no Concurso de Foto-Relato Erasmus, organizado pola Facultade de Historia en 2013.

Máis Información no Blog da Facultade de Historia

Mobilidade con universidades estranxeiras - ERASMUS +

A mobilidade neste ámbito está centralizada na Oficina de Relacións Internacionais do Reitorado en Vigo.
+34 986 813 550 | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.


As cuestións académicas, relativas á nosa facultade, dependen da profesora Susana Reboreda Morillo.
+34 988 387 269 | Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Neste momento existen dous programas para realizar estudos no estranxeiro con recoñecemento oficial dos créditos cursados na universidade de destino:

A súa finalidade é a de facilitar a participación dos estudantes universitarios, principalmente de 2º ciclo, mestrado ou doutoramento, en programas con universidades de América Latina. As estadías poden ser dun cuadrimestre ou de todo un curso.

Neste caso a convocatoria e as prazas de destino son ofertadas de forma centralizada pola Universidade de Vigo e os estudantes acuden a ela dun xeito xenérico.

Máis Información

 

Proba de avaliación

Acceso á profesión de avogado


A Lei 34/2006, de 30 de outubro, sobre acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais regula o réxime de acceso á profesión de avogado en España. Esta lei foi desenvolvida polo Real Decreto 775/2011, de 3 de xuño, polo que se aproba o regulamento da mesma. Este regulamento prevé os requisitos para obter o título profesional de avogado, os elementos esenciais da formación especializada, así como o periodo de prácticas externas que deben superar os aspirantes a exercer de avogado e a acreditación da capacitación profesional a través dunha avaliación final.

O artigo 7 da Lei 34/2006, de 31 de outubro, configura a avaliación da aptitude profesional como a culminación do “proceso de capacitación profesional” e “ten por obxecto acreditar, de xeito obxectivo, a formación práctica suficiente para o exercicio da profesión de avogado ou da profesión de procurador, así como o coñecemento das respectivas normas deontolóxicas e profesionais”.

Para máis información sobre esta avaliación da aptitude profesional para o exercicio da profesión de avogado véxase a Guía práctica informativa (2015).


Convocatoria 2017


Data de realización: sábado, 25 de febreiro de 2017

Lugar de realización:
Axencia Galega de Seguridade Pública. Avenida da Cultura, s/n, 36.680 - A Estrada (Pontevedra).

Hora do exame
Hora do exame e chamamentos
Realizarase un único chamamento e serán excluidos os que non comparezan ou non o fagan provistos de DNI (ou outro documento identificativo).

Aulas de exame:
Distribución de aulas

Instrucións para a realización do test
Nota informativa sobre a proba
Lista definitiva de admitidos e excluídos

Incidencias e comunicacións: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. | 91 390 21 78

Programas de mobilidade

A Oficina de Relacións Internacionais (ORI) centraliza, coordina e xestiona as actividades de cooperación internacional no seo da Universidade de Vigo, e xestiona, entre outras, as bolsas de mobilidade.

BOLSAS DE MOBILIDADE

A continuación vos facilitamos o enlace ás seccións de bolsas de diferentes organismos e institucións para a mobilidade nas ensinanzas de Mestrado:

BOLSAS PROPIAS DE INTERCAMBIO

Máis información na web da ORI


ESTUDANTADO ESTRANXEIRO

O estudantado estranxeiro que desexe vir á Universidade de Vigo para realizar parte dos seus estudos, preparar un proxecto ou redactar unha tese, pode beneficiarse de diferentes programas especialmente deseñados para dar resposta as súas necesidades.

Así, os programas Erasmus+, ISEP, ou os convenios bilaterais, permitiránlles a estes estudantes matricularse na Universidade de Vigo sen pagar as tasas da institución, as cuales si terá que abonar o alumnado que queira estudar nesta universidade en calidade de visitante estranxeiro.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre a proba


O Ministerio de Xustiza convocará a proba de acceso ao exercicio da avogacía –como mínimo– con carácter anual.

A convocatoria de 2016 adiantouse ao 27 de febreiro de 2016 (ver nota informativa).

Na convocatoria fixaranse as comisións avaliadoras e as súas sedes. Galicia solicitou –na convocatoria de 2015– a súa propia sede, realizándose o examen no Instituto Galego de Seguridade Publica (A Estrada). Previsiblemente esto seguirá sendo así e os/as aspirantes que cursen o seu master no sistema universitario de Galicia realizarán a proba na comunidade autónoma.

Para solicitar a admisión á proba de acceso, os/as aspirantes deben:

 • Estar en posesión do título de licenciado/a ou Graduado/a en Dereito ou, no seu caso, titulacións estranxeiras homologadas.
 • Ter superados os cursos de formación comprensivos do conxunto de competencias necesarias para o exercicio da profesión de avogado, e o período de prácticas externas tuteladas, acreditados conxuntamente polo Ministerio de Xustiza e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e inscritos no Rexistro Administrativo do Ministerio de Xustiza establecido ao efecto, dacordo có dispuesto nos artigos 6 a 8 do Regulamento da Lei 34/2006, de 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais, aprobado polo Real Decreto 775/2011, de 3 de xuño.
 • Ser maior de idade e non estar inhabilitado para o exercicio da profesión de Avogado.

Publicada a convocatoria, os/as aspirantes dispoñen dun prazo de 30 días hábiles –a contar dende o día seguinte á publicación da mesma– para presentar as súas solicitudes.

As solicitudes poden presentarse na sede electrónica do Ministerio de Xustiza, ou descargando o modelo de solicitude e presentándoo a través de Rexistro Xeral do Ministerio de Xustiza, rúa Bolsa, número 8, 28012 Madrid, puidendo remitirse tamén por correo certificado ou presentarse en calquera das dependencias aludidas no meritado artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Na solicitude incluiráse unha declaración responsable de cumprir os requisitos para realizar a proba e, no seu caso, autorizaráse a consulta telemática dos datos dos/das aspirantes –a fin de axilizar o proceso–.

Transcurrido o prazo para presentar solicitudes, publicaráse a lista provisional de admitidos e excluidos, concedendo un prazo de 10 días para alegacións.

Resoltas las alegacións, publicaráse a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos xunto ao lugar, data e hora do exame.

 1. O chamamento a exame: O chamamento a exame comezará polo menos unha hora antes do inicio da proba. Realizaráse un único chamamento, por orde alfabética, quedando excluidos os/as aspirantes que non comparezan.
  Cada aspirante deberá comparecer provisto de DNI –ou documento identificativo valido– a fin de identificarse ante a comisión avaliadora, quedando excluido do proceso aquel que acuda sen o mesmo.
 2. Desenvolvemento da proba: O exame comezará á mesma hora en todo o territorio nacional. A hora fixaráse cando se fagan públicas as sedes de exame.
  O/a aspirante recibirá unha folla de respostas –por triplicado, en papel de calco– e un cadernillo coas preguntas do examen. O exemplar do examen entregaráse plastificado e o/a aspirante non poderá abrilo ata que llo indiquen os membros da comisión avaliadora.
  A folla de respostas conta con tres casilleiros de opcións. O primeiro corresponde á parte xeral do temario, cun total de 50 preguntas máis 6 de reserva. No segundo casilleiro se atopan as opcións da materia específica civil, coas súas 29 preguntas –contén unha pregunta específica de dereito foral, según a procedencia dos/das aspirantes– máis 2 de reserva. Por último, o terceiro casilleiro contén 25 preguntas máis 2 de reserva das materias específicas penal, administrativa e laboral.
  Os/as aspirantes deberán contestar as preguntas da parte xeral e elexir solo unha das materias específicas. A tal fin, marcarán a especialidade elexida no apartado de materias específicas e consignaran as respostas no casilleiro que corresponda.
 3. Rematada a proba, o/a aspirante entregará a folla de respostas –firmada– á comisión avaliadora que –tras selar a mesma– lle devolverá unha das copias ao aspirante.
  O/a aspirante conservará o cadernillo de preguntas e unha das copias da folla de respostas.
 4. A proba ten unha duración máxima de 4 horas. Os/as aspirantes non poderán abandozar a aula de exame durante a primeira hora da proba nin durante a derradeira media hora.
  Unha vez –o/a aspirante– conclúa a súa proba, sin perxuízo do sinalado no párrafo anterior– poderá entregar o exame e abandonar o recinto.

A proba avaliaráse sobre 75 puntos; as respostas correctas sumarán 1 punto, as incorrectas restarán 0,33 puntos e as respostas non contestadas non obterán ningunha calificación.

Tras a realización do exame, publicaráse a plantilla provisional de respostas, concedendo un prazo de 5 días naturais, a contar dende o día seguinte ao da súa publicación, para impugnar as que o/a aspirante crea convinte.

Resoltas as impugnacións publicaráse a plantilla de respostas definitivas e as calificacións obtidas por os/as aspirantes, que poderán consultarse, de xeito individual, na sede electrónica do Ministerio de Xustiza.

A calificación da proba de acceso será de Apto ou Non Apto e poderá consultarse –de xeito individual– na sede electrónica do Ministerio de Xustiza.

Para superar a proba os/as aspirantes teñen que acadar unha calificación de 5 sobre 10. Esta media calcularáse ponderando a nota media do máster –ou curso de acceso–, que será o 30 % da calificación final, e a nota da proba –tamén sobre 10–, que será o 70 % da calificación.

A estos efectos, o alumno deberá abonar os dereitos de expedición do título del máster –ou curso de acceso– con anterioridade á realización da proba, a fin de que poda consultarse a nota media do seu expediente.

Aqueles/as aspirantes que acaden a calificación de apto, deberán solicitar ao Ministerio de Xustiza –no prazo que se estableza ao efecto– a expedición do Título Profesional de Avogado.

Xunto á solicitude, deberá aportarse:

 • Fotocopia compulsada do título de Licenciado en Dereito, Graduado en Dereito ou de outro título universitario de Grao equivalente que reúna os requisitos establecidos no artigo 3 do Regulamento da Lei 34/2006, de 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais, aprobado polo Real Decreto 775/2011, de 3 de xuño ou, no seu caso, unha fotocopia compulsada das certificacións sustitutorias provisionais dos mesmos. Os/as aspirantes con titulacións obtidas no estranxeiro deberán aportar copia compulsada por autoridade española da credencial que acredite a homologación do seu título ao de Licenciado en Dereito ou Graduado en Dereito español, expedida polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.
 • Certificado de ter superados os cursos de formación comprensivos do conxunto de competencias necesarias para o exercicio da profesión de avogado, e o período de prácticas externas tuteladas, acreditados conxuntamente polo Ministerio de Xustiza e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e inscritos no Rexistro Administrativo do Ministerio de Xustiza establecido ao efecto, dacordo có dispuesto nos artigos 6 a 8 do Regulamento da Lei 34/2006, de 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de Avogado e Procurador dos Tribunais, aprobado polo Real Decreto 775/2011, de 3 de xuño.
 • Declaración responsable de non estar inhabilitado para o exercicio da profesión de avogado.
 • Tamén deberá indicarse claramente o nome e apelidos de cada un dos/das aspirantes coa finalidade de cumplimentar de xeito correcto el correspondente Título Profesional de Avogado. Asimesmo deberán indicar o enderezo completo ao cal se lles remitirá o correspondente Título Profesional.

O Ministerio de Xustiza –ou no seu caso a Comunidade Autónoma que asumira a competencia no seu Estatuto de Autonomía– expedirá o Título Profesional de Avogado de cada un dos/das aspirantes.