Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Xustificación

Interese académico, científico e profesional


Interese profesional, académico, científico e regional da titulación proposta.

O mestrado pretende proporcionar a base para a formación de investigadores que desenvolvan a súa actividade de I+D+i nos diversos eslabones da cadea alimentaria, desde o correcto manexo e conservación dos recursos naturais e o medio ambiente (fonte das materias primas) aos últimos avances en procesado ou biotecnología, pasando pola calidade e a seguridade alimentaria, garantindo unha formación integral e multidisciplinar que permita aos egresados desenvolver e implementar novas tecnoloxía no sector agroalimentario, así como o desenvolvemento de novos produtos e/ou a valorización dos que actualmente existen no mercado.

A necesidade social de investigadores nos ámbitos ambiental e agroalimentario faise evidente cando se analiza a forma de vida da sociedade actual. En efecto, por unha banda se demandan alimentos variados, cómodos e de longa vida útil, sen descoidar o seu aspecto placentero e as tradicións culturais.

O Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental xorde como evolución do Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria (Decreto 13/2007 de 1 de febreiro, publicado no DOG o 8 febreiro de 2007) de 60 ECTS ao cal extinguirá.

Dado que o Master en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental presenta unha clara orientación investigadora encamiñada á formación de investigadores que desenvolvan a súa actividade de I+D+i nos diversos eslabones da cadea alimentaria, tanto na empresa pública como privada.

Neste sentido durante cursos anteriores gran parte dos alumnos que cursaron o Master Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria (o Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental xorde como evolución do Máster en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria -Decreto 13/2007 de 1 de febreiro, publicado no DOG o 8 febreiro de 2007- de 60 ECTS ao cal extinguirá) continuaron os seus estudos matriculándose no Doctorado en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria co fin de realizar a súa tese doctoral. Este Doctorado tamén se imparte na Facultade de Ciencias da Universidade de Vigo. Cabo destacar que presenta a Mención Cara á Excelencia do Ministerio de Educación e é o programa de Doctorado que máis Tese doctorales defendeu na Universidade de Vigo nos últimos 3 anos, cun total de 22 (número moi superior ao resto dos Programas de Doctorado existentes), número que representa case un 20% do total de Teses lidas na Universidade.

Malia que non existen datos sobre os índices de inserción laboral dos egresados do Master no tecido produtivo da contorna, si dispoñemos de datos achega da empleabilidad das titulaciones que das que proveñen a maior parte dos alumnos que acceden ao Master. Estes datos recóllense publicado recientemente por Espada & Martínez (2013) sobre titulacións da Universidade de Vigo:

Porcentaxe de titulados que traballan no momento actual:

 • Enxenería Técnica Agrícola: 76.5%
 • Licenciatura en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos: 87.5%
 • Ciencias ambientais: Datos non dispoñibles no momento actual.

Dado que a maior parte que os egresados do Master proceden desas tres titulaciones e ademais unha porcentaxe elevada dos mesmos compaxina de forma simultanea o seu traballo cos estudos do Master, espéranse uns valores máis elevados que os anteriormente mencionados para os titulados no Master en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental.

Por outra banda existe conciencia de que a sociedade actual consome os seus recursos naturais a un ritmo que pode ameazar a súa existencia, xerando residuos que os ecosistemas naturais non poden absorber sen quedar afectados, e como consecuencia prodúcense escenarios de desequilibrio polo que é preciso realizar cambios para conseguir un desenvolvemento sostenible. A industria agroalimentaria é o sector industrial que máis contribúe ao produto interior bruto en España en xeral e en Galicia en particular e, dada a súa estrutura, demandará nos próximos anos innovación de procesos e produtos aumentando as esixencias en seguridade alimentaria e respecto polo medio ambiente. Por outra banda, haberá que dar resposta á crecente inquietude social e industrial pola influencia da alimentación na saúde humana. Os avances da Biomedicina están abrindo posibilidades insospechadas desde fai moi poucos anos para o mantemento e prevención a partir da saúde mediante a alimentación; de feito este campo é unha das vanguardias de investigación fixadas nos plans estratéxicos do Programa Marco da Unión Europea. Neste sentido o artigo 2, punto 2 dos Estatutos da Universidade de Vigo, marca como un dos fins prioritarios da Universidade "Conseguir as máximas cotas de calidade da docencia e investigación". Xa que logo, este master ten como finalidade contribuír á consecución deste obxectivo e aos obxectivos do Plan Nacional de Investigación Científica a través da formación de investigadores doutores na temática de Estudo, a cal é unha das liñas prioritarias da investigación en España.

Por iso, o marco xeral no que deben planificarse os estudos universitarios de Master deben garantir a formación avanzada nos pilares básicos da alimentación e o medio ambiente:

 • Investigación e desenvolvemento de técnicas que nos permitan un correcto manexo e conservación dos recursos naturais que son fonte das materias primas.
 • Investigación e desenvolvemento de novos procesos e estratexias na produción, elaboración e conservación de alimentos.
 • Investigación e desenvolvemento de novas estratexias e procedementos que garantan a calidade e seguridade alimentarias.
 • Investigación e desenvolvemento no binomio alimentación-saúde.

Xustificación da adecuación do título ás normas reguladoras/directivas para a habilitación para o exercicio profesional.

Este Mestrado, entre outros contidos, promove a especialización orientada basicamente a unha práctica profesional no mundo da nutrición para a saúde, nutrición clínica ou a alimentación comunitaria. Con todo, ao non ser un programa de posgrao para o que se regulen atribucións profesionais específicas, non se rexe por directivas do exercicio profesional concretas ou específicas. Este Mestrado pertence á categoría de Mestrado de orientación profesional sen directrices xerais propias.

O exercicio dos aspectos nutricionais vinculados directamente á saúde son competencia exclusiva do persoal médico, ou sanitario e regulado polas normas dispostas polo estado.


Referentes externos á Universidade


Consultas externas: Realizáronse fundamentalmente a través da OFOE (oficina de orientación ao emprego) da Universidade de Vigo. Este servizo actúa como vínculo de contacto entre os centros e os licenciados das distintas titulacións. Ademais proporciona unha conexión entre as empresas e os centros que permitiu coñecer as necesidades e demandas concretas a nivel local e rexional do sector no que o alumno vai desenvolver a súa actividade profesional, a fin de adaptar no posible os plans de estudo ás necesidades sanitarias, sociais e empresariais da súa contorna.


Descrición dos procedementos de consulta empregados


 • Exposición pública da Memoria no Centro e periodo de alegaciones.
 • Aprobación da Memoria en Xunta de Centro.
 • Exposición pública da Memoria ante a Comunidade universitaria e apertura dun prazo de alegaciones á proposta.
 • Revisión técnica da proposta por parte do Vicerrectorado competente.
 • Modificación da proposta en función da revisión e alegaciones presentadas: aprobada na Comisión Académica do Mestrado.
 • Aprobación en Xunta de Centro da Memoria definitiva.
 • Información da Comisión de Estudos de Posgrao da Memoria definitiva.
 • Aprobación da proposta en Consello de Goberno da Universidade de Vigo da Memoria definitiva.
 • Aprobación da proposta en Consello Social da Universidade de Vigo da memoria definitiva.